• Redactie

TOGETHER WE SMILE, WITH BO LAMERS.

(Scroll down for english translation)


Mijn lieve, betrokken vriendin Bo heeft deze tekst geschreven. Bo heb ik als eerste gevraagd een tekst te schrijven voor mijn blog. De opdracht: interpreteer mijn werk. De interpretatie van Bo heeft me inspiratie gegeven voor nieuw werk. Dankjewel daarvoor <3


polonaise, smiley art, smiley kunst, hedendaagse kunst, apeldoorn, dutch artist, sociology

Dewi Hoppe (34) autonoom kunstenaar heeft een nieuwe serie ingeluid met als onderzoekstitel smileymorphosis. De titel suggereert naar het willen onderzoeken van een ontwikkeling van een specifieke verandering. De smiley verandering. Hoe zet hij dit onderzoek uiteen?


Zijn onderzoek naar wat smileymorphosis is uit zich in zijn kunst. In zijn uiting is er een overkoepelend herkenningspunt: de smiley. We zien de smiley in al zijn werken terugkomen op uiteenlopende manieren. Hij uit zijn onderzoek zowel op papier, doek als ruimtelijk. Bij zijn tekeningen met titel ‘self medication’ zien we de verdrietige smiley. Bij de tekeningen met titel ‘smileymorphosis’ zien we blije smileys. Bij het sculptuurobject ‘Sunburn Ken’ zien we een Ken barbie, getransformeert door de kunstenaar zelf. We zien een Ken pop met zoals de titel van het werk suggereert een zonverbranding en een gele blije smiley als hoofd. Bij een ander sculptuur ‘5 minutes to late barbie’ zien we een aan een strop hangende barbie pop die mogelijk refereert naar een zelfmoordpoging. Suggereert smileymorphosis naar psychische klachten of is er hier iets anders aan de hand? Wat voor verband hebben de uitingen van dit onderzoek?
Bij de werken ‘self medication’ is er een duidelijke verdrietige lading zichtbaar net als bij zijn ruimtelijk werk. Niet alleen door de verdrietige smiley die aan de ‘zelf medicatie’ is gegeven, maar ook door het kiezen van de objecten. We zien in deze werken bijvoorbeeld afgebeelde bierflesje, durex condooms en junkfood. Algemene onderwerpen met een dubbelzinnige werkelijkheid, zowel negatief als positief. Denk hierbij aan de mogelijke positieve sociale context maar ook aan de negatieve individuele gezondheid. Het ene uiterste, gezellig samen een biertje willen drinken met je vrienden en het andere uiterste; de alcoholist. Onderzoekt Dewi Hoppe mogelijk het bestaan van de menselijke antitheses?


Bij de werken ‘smileymorphosis’ zien we portretten van zowel mannen als vrouwen afgebeeld met als ‘hoofd’ identiteit een blije smiley. Bij een aantal van de werken zien we ook teksten bij deze portretten afgebeeld. Teksten zoals ‘be better not bitter’ versieren het doek of papier. De figuren danken hun identiteit aan de afgebeelde props. Deze props geven blijk aan een diversiteit in de populatie en sociale klassen en brengt deze verschillen samen.

De relatie tussen mensen (smileymorphosis) en dingen (self medication) is vooral bij de tekeningen te onderscheiden. Is het misschien een idee om bij smileymorphosis uit te gaan van de relatie tussen een menselijke psychische uitdaging in de vorm van het ‘ik’ en het ego en het gebruiken van zelf medicatie in een conflict? Het is misschien interessanter om smileymorphosis vanuit een andere invalshoek te bekijken.


Wat als we bij de self medication werken opeens blije smiley’s zouden zien? Een blije smiley op een condoom, op een vet big mac menu of bij een drugs pilletje. Wat zou er gebeuren met een schilderij waar een kindje in een draaimolen met een verdrietige smiley te zien is? Het effect van de niet blije clown. Ironie. Wat zegt dit dan over de antitheses, ons ego, onze identiteit en onze ‘ik’?


Dewi: Naar aanleiding van deze tekst hebben de werken met de titels 'self medication' en 'smileymorphosis' nieuwe titels gekregen.

 

English translation


My love Bo has written this tekst for me. Bo was the first person I've asked to write a blogpost. I've asked her to interpret my work for me. Her interpretation has already inspirered me to make new work. Thank you so much <3


Dewi Hoppe (34) autonomous artist has ushered in a new series with the research title smileymorphosis. The title suggests investigating the development of a specific change. The smiley change. How does he explain this research?


His research into what smileymorphosis is is expressed in his art. In his expression there is a clear concept: the smiley. We see the smiley coming back in all his works in various ways. He expresses his research on paper, canvas and with small sculptures. In his drawings with the title "self medication" we see the sad smiley. In the drawings with the title "smileymorphosis" we see happy smileys. At the sculpture object "Sunburn Ken" we see a Ken barbie, transformed by the artist himself. We see a Ken doll with, as the title of the work suggests, a sunburn and a happy yellow smiley head. In another sculpture "5 minutes to late barbie" we see a barbie doll hanging on a rope that possibly refers to a suicide attempt. Does smileymorphosis suggest psychological symptoms or is something else going on here? What connection do the expressions of this study have?


With the works "self medication" a clear sad load is visible, just like with his sculptures. Not only because of the sad smiley that was given to the "self-medication", but also by choosing the objects. In these works we see, for example, depicted beer bottles, Durex condoms and junk food. General subjects with an ambiguous reality, both negative and positive. Consider the possible positive social context but also the negative individual health. One extreme, wanting to drink a beer together with your friends and the other extreme; the alcoholic. Is Dewi Hoppe possibly investigating the existence of human antitheses?


With the works "smileymorphosis" we see portraits of both men and women depicted with a happy smiley as the "main" identity. For some of the works we also see texts depicted with these portraits. Texts such as "be better not bitter" decorate the canvas or paper. The figures owe their identity to the props depicted. These props demonstrate a diversity in the population and social classes and bring these differences together. The relationship between people (smileymorphosis) and things (self medication) can be clearly distinguished in the drawings. In the case of smileymorphosis, is it perhaps an idea to start from the relationship between a human psychological challenge in the form of the "me" and the ego and the use of self-medication in a conflict? It may be more interesting to view smiley morphosis from a different angle.


What if we suddenly saw happy smileys when working with self medication? A happy smiley on a condom, on a fat big mac menu or with a drug pill. What would happen to a painting showing a child in a merry-go-round with a sad smiley? The effect of the unhappy clown. Irony. What does this say about the antitheses, our ego, our identity and our "me"?


Dewi: Influenced by this text, the works with titled 'self medication' and 'smileymorphosis' have received new titles.